GDPR

 1. Úvodné informácie a kontaktné údaje prevádzkovateľa

Spoločnosť ai crowd, s.r.o. so sídlom 023 31 Rudina 355, IČO: 45 596 603 (ďalej len „prevádzkovateľ“) vykonáva všetky spracovateľské operácie s osobnými údajmi v súlade s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“).

Osobné údaje sú spracúvané s dôrazom na ich bezpečnosť a ochranu a len po dobu, ktorá je nevyhnutná na dosiahnutie stanoveného účelu.

            Prevádzkovateľa môžete v súvislosti s ochranou osobných údajov kontaktovať e-mailovou správou zaslanou na e-mailovú adresu ai@aicrowd.eu, telefonicky na telefónnom čísle +421 908 916 014, prípadne poštovou zásielkou zaslanou na adresu Vysokoškolákov 6, 010 08 Žilina. 

Vzhľadom na to, že ochrana osobných údajov je neustále vyvíjajúci sa proces, môže priebežne dochádzať k zmenám v informáciách poskytnutých dotknutým osobám – v takýchto prípadoch si prevádzkovateľ vyhradzuje právo zmeniť podmienky spracúvania osobných údajov, pričom v prípade podstatných zmien uskutoční prevádzkovateľ oznámenie na svojom webovom sídle.  

 1. Práva dotknutej osoby a ich uplatňovanie:

            Nariadenie GDPR priznáva dotknutým osobám v súvislosti so spracúvaním osobných údajov viaceré práva. Obsah jednotlivých práv je uvedený v ďalšom texte ako aj pri jednotlivých účeloch spracúvania osobných údajov. V tejto časti sú jednotlivé práva dotknutej osoby uvedené všeobecne, ale platí, že niektoré práva dotknutej osoby sú naviazané na konkrétny právny základ spracúvania osobných údajov. Dotknutej osobe je preto odporúčané oboznámiť sa aj so znením jednotlivých informačných povinností, kde sú práva dotknutých osôb uvedené aj so zohľadnením daného právneho základu pre účel spracúvania osobných údajov. 

            V prípade, že sa dotknutá osoba rozhodne realizovať svoje práva vyplývajúce z Nariadenia GDPR, môže tak uskutočniť prostredníctvom kontaktných údajov uvedených v bode 2.

            V súlade s ustanovením čl. 12 ods. 3 Nariadenia GDPR prevádzkovateľ poskytne dotknutej osobe informácie o opatreniach, ktoré sa prijali na základe jej žiadosti, bez zbytočného odkladu a v každom prípade do jedného mesiaca od doručenia žiadosti. Uvedená lehota sa môže v prípade potreby predĺžiť o ďalšie dva mesiace, pričom sa zohľadní komplexnosť žiadosti a počet žiadostí. V prípade predĺženia lehoty bude prevádzkovateľ o tejto skutočnosti informovať dotknutú osobu do jedného mesiaca od doručenia žiadosti spolu s dôvodmi zmeškania lehoty. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa podľa možnosti poskytnú elektronickými prostriedkami, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

            Ak prevádzkovateľ neprijme opatrenia na základe žiadosti dotknutej osoby, bezodkladne a najneskôr do jedného mesiaca od doručenia žiadosti informuje dotknutú osobu o dôvodoch nekonania, pričom dotknutá osoba má v takomto prípade možnosť podať sťažnosť dozornému orgánu a uplatniť súdny prostriedok nápravy.

            Všetky informácie sa dotknutej osobe poskytujú bezplatne. Ak sú žiadosti dotknutej osoby zjavne neopodstatnené alebo neprimerané, najmä pre ich opakujúcu sa povahu, prevádzkovateľ je oprávnený:

 • požadovať primeraný poplatok zohľadňujúci administratívne náklady na poskytnutie informácii alebo na oznámenie alebo na uskutočnenie požadovaného opatrenia, alebo
 • odmietnuť konať na základe žiadosti. 

V prípade ak má prevádzkovateľ oprávnené pochybnosti ohľadne totožnosti fyzickej osoby, ktorá si uplatnila žiadosť dotknutej osoby (v zmysle článku 15 až 22 Nariadenia GDPR), je oprávnená požiadať o poskytnutie dodatočných informácii potrebných na potvrdenie totožnosti dotknutej osoby.
 
Jednotlivé práva Dotknutej osoby (všeobecne):

 1. Právo dotknutej osoby na prístup k údajom ( čl. 15 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na potvrdenie o tom, či prevádzkovateľ spracúva jej osobné údaje, má právo získať prístup k týmto údajom, má právo na informácie ohľadne tohto spracúvania a na poskytnutie kópií osobných údajov, ktorými o dotknutej osobe prevádzkovateľ disponuje. Ak dotknutá osoba podala žiadosť elektronickými prostriedkami, informácie sa poskytnú v bežne používanej elektronickej podobe, pokiaľ dotknutá osoba nepožiadala o iný spôsob.

 1. Právo dotknutej osoby na opravu (čl. 16 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu opravil nesprávne osobné údaje, ktoré sa jej týkajú. So zreteľom na účely spracúvania má dotknutá osoba právo na doplnenie neúplných osobných údajov, a to aj prostredníctvom poskytnutia doplnkového vyhlásenia.

 1. Právo dotknutej osoby na vymazanie (čl. 17 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ bez zbytočného odkladu vymazal osobné údaje, ktoré sa týkajú dotknutej osoby ak je splnený niektorý z dôvodov uvedených v čl. 17 Nariadenia GDPR, a to:

 • osobné údaje už nie sú potrebné na účely, na ktoré sa získavali alebo inak spracúvali,
 • dotknutá osoba odvolá súhlas, na základe ktorého sa spracúvanie vykonáva ak neexistuje iný právny základ spracúvania osobných údajov,
 • dotknutá osoba namieta spracúvanie osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu prevádzkovateľa a neprevažujú žiadne oprávnené dôvody na spracúvanie,
 • osobné údaje sa spracúvali nezákonne,
 • osobné údaje musia byť vymazané, aby sa splnila zákonná povinnosť podľa práva Európskej únie alebo práva Slovenskej republiky,
 • osobné údaje sa získali v súvislosti s ponukou služieb informačnej povinnosti podľa čl. 8 ods. 1 Nariadenia GDPR;

Prevádzkovateľ nie je povinný osobné údaje dotknutej osoby vymazať ak je spracúvanie potrebné: 

 • na uplatnenie práva na slobodu prejavu a na informácie,
 • na splnenie zákonnej povinnosti podľa práva Európskej únie a práva Slovenskej republiky alebo na splnenie úlohy realizovanej vo verejnom záujme alebo pri výkone verejnej moci,
 • z dôvodov verejného záujmu v oblasti verejného zdravia,
 • z dôvodov spracúvania na tzv. privilegované účely (archivácia vo verejnom záujme, vedecký alebo historický výskum, štatistické účely), pokiaľ je pravdepodobné, že právo dotknutej osoby na výmaz znemožní alebo závažným spôsobom sťaží dosiahnutie cieľov takéhoto spracúvania,
 • na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;
 1. Právo dotknutej osoby na obmedzenie spracúvania osobných údajov (čl. 18 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo na to, aby prevádzkovateľ za určitých okolností obmedzil spracúvanie osobných údajov, a to v týchto prípadoch:

 • dotknutá osoba napadne správnosť osobných údajov (obmedzenie spracúvania sa vzťahuje na obdobie počas overovania správnosti osobných údajov),
 • spracúvanie je protizákonné a dotknutá osoba namieta proti vymazaniu osobných údajov a žiada namiesto toho obmedzenie ich použitia,
 • prevádzkovateľ už nepotrebuje osobné údaje na účely spracúvania, ale potrebuje ich dotknutá osoba na preukázanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov,
 • dotknutá osoba namietala voči spracúvaniu, ktoré je vykonávané na právnom základe verejného záujmu alebo oprávneného záujmu, a to až do overenia, či oprávnené dôvody na strane prevádzkovateľa prevažujú nad oprávnenými dôvodmi dotknutej osoby;

Ak došlo k obmedzeniu spracúvania osobných údajov, takéto osobné údaje sa s výnimkou uchovávania spracúvajú len so súhlasom dotknutej osoby alebo na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov, alebo na ochranu práv inej fyzickej alebo právnickej osoby, alebo z dôvodov dôležitého verejného záujmu Únie alebo členského štátu.
Prevádzkovateľ informuje dotknutú osobu, ktorá dosiahla obmedzenie spracúvania osobných údajov, ak by malo byť obmedzenie spracúvania zrušené. 

 1. Právo dotknutej osoby na prenosnosť údajov (čl. 20 Nariadenia GDPR):

V prípade, že je právnym základom spracúvania osobných údajov zmluva, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR) alebo súhlas dotknutej osoby (čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR) a ak sa spracúvanie vykonáva automatizovanými prostriedkami, má  dotknutá osoba právo získať osobné údaje, ktoré sa jej týkajú a ktoré poskytla prevádzkovateľovi, v štruktúrovanom, bežne používanom a strojovo čitateľnom formáte a má právo preniesť tieto údaje k ďalšiemu prevádzkovateľovi bez toho, aby jej v tom pôvodný prevádzkovateľ bránil, pokiaľ je to technicky možné.

 1. Právo dotknutej osoby namietať proti spracúvaniu osobných údajov (čl. 21 Nariadenia GDPR):

Dotknutá osoba má právo namietať spracúvanie osobných údajov ak je právnym základom spracúvania osobných údajov oprávnený záujem prevádzkovateľa.  V prípade takéhoto namietania prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov.

 1. Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania:

Dotknutá osoba má právo na to, aby sa na ňu nevzťahovalo rozhodnutie, ktoré je založené výlučne na automatizovanom spracúvaní, vrátane profilovania, a ktoré má právne účinky, ktoré sa jej týkajú alebo ju podobne významne ovplyvňujú.

Uvedené sa neuplatňuje ak je rozhodnutie:

 • nevyhnutné na uzatvorenie zmluvy medzi dotknutou osobou a prevádzkovateľom,
 • povolené právom Únie alebo právom členského štátu, ktorému prevádzkovateľ podlieha a ktorým sa zároveň stanovujú aj vhodné opatrenia zaručujúce ochranu práv a slobôd a oprávnených záujmov dotknutej osoby, alebo
 • založené na výslovnom súhlase dotknutej osoby. 

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk. Dotknutá osoba má zároveň právo na súdny prostriedok nápravy, ak sa domnieva, že v dôsledku spracúvania jej  osobných údajov v rozpore s aktuálne platnou legislatívou došlo k porušeniu práv dotknutej osoby.
Ak je to nevyhnutné, prevádzkovateľ môže vo výnimočných prípadoch spracúvať aj osobné údaje detí, avšak iba v prípade ak sú poskytnuté zo strany rodiča alebo zákonného zástupcu. 

 1. Informačné povinnosti pre jednotlivé účely spracúvania osobných údajov:

V rámci nižšie uvedených odkazov sa môžete oboznámiť s úplným znením jednotlivých informačných povinností pre stanovené účely spracúvania osobných údajov

Informácia prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov vo vzťahu k uchádzačom o zamestnanie

(podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Všeobecné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov:

Kategórie dotknutých osôb: Uchádzači o zamestnanie u prevádzkovateľa

Identifikácia prevádzkovateľa a kontaktné údaje:

ai crowd, s.r.o., 023 31 Rudina 355, IČO: 45 596 603, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 53234/L (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje: e-mail: ai@aicrowd.eu, telefonický kontakt: 0908 916 014, doručovacia adresa: ai crowd, s.r.o., Vysokoškolákov 6, 010 08 Žilina

Účel spracúvania osobných údajov:

 • spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie u prevádzkovateľa za účelom výberu vhodného uchádzača o zamestnanie v rámci výberového procesu na obsadenie konkrétnej pracovnej pozície prevádzkovateľa;

právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR);

príjemcovia / kategórie príjemcov: osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov;

doba uchovávania: osobné údaje budú vymazané bezodkladne po skončení príslušného výberového procesu na obsadenie danej pracovnej pozície (nasledujúci pracovný deň), v prípade úspešného uchádzača sa osobné údaje stávajú súčasťou osobného spisu zamestnanca (na základe testu zlučiteľnosti);

poučenie: poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou v predzmluvných vzťahoch, ich neposkytnutie znemožní zaradenie dotknutej osoby do výberového procesu;  

 • spracúvanie osobných údajov uchádzačov o zamestnanie na účely ich evidencie bez prebiehajúceho výberového procesu prevádzkovateľa na obsadenie konkrétnej pracovnej pozície;

právny základ: súhlas dotknutej osoby podľa čl. 6 ods. 1 písm. a) Nariadenia GDPR;

príjemcovia / kategórie príjemcov: osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov;

doba uchovávania: v prípade spracúvania osobných údajov na základe súhlasu dotknutej osoby sú tieto osobné údaje uchovávané po dobu uvedenú v súhlase dotknutej osoby;

poučenie: poskytnutie osobných údajov zo strany dotknutej osoby je dobrovoľné, pričom dotknutá osoba má právo svoj súhlas kedykoľvek odvolať bez toho, aby to malo vplyv na zákonnosť spracúvania osobných údajov založeného na súhlase udelenom pred jeho odvolaním;

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na odvolanie súhlasu (ak sa jedná o spracúvanie osobných údajov na právnom základe súhlasu dotknutej osoby), právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na prenosnosť, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

Špecifické informácie o spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené účely:

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Prevádzkovateľ uvádza, že všetky osobné údaje spracúva výlučne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä Nariadením GDPR a Zákonom), pričom zo strany prevádzkovateľa boli prijaté primerané opatrenia technickej, organizačnej a personálnej povahy tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Všetky subjekty, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich povinností sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

Informácia o spracúvaní osobných údajov – zmluvná a obchodná agenda

(podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Všeobecné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov:

Identifikácia prevádzkovateľa:

ai crowd, s.r.o., 023 31 Rudina 355, IaO: 45 596 603, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 53234/L (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje: e-mail: ai@aicrowd.eu, telefonický kontakt: 0908 916 014, doručovacia adresa: ai crowd, s.r.o., Vysokoškolákov 6, 010 08 Žilina

Účel spracúvania osobných údajov:

 • spracúvanie osobných údajov na účely komunikácie s potencionálnymi zákazníkmi prevádzkovateľa na účely vypracovania cenovej ponuky a spracovania predbežného návrhu zmluvy;

právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na to, aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR);

príjemcovia / kategórie príjemcov: Slovenská pošta, a.s., osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov

doba uchovávania: 1 rok;

poučenie: poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na úkony pred uzatvorením zmluvy, neposkytnutie osobných údajov bude mať za následok nemožnosť vypracovania cenovej ponuky, nemožnosť rokovania o podmienkach zmluvy, a teda v konečnom dôsledku nebude možné následne uzatvoriť daný zmluvný typ;

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 • spracovanie osobných údajov na účely uzatvorenia a plnenia zmluvy, zabezpečenia zmluvy, realizácie zmluvného vzťahu, evidencie zmluvného vzťahu a ďalších úkonov nevyhnutne súvisiacich s danou zmluvou;  

právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR);

príjemcovia / kategórie príjemcov: advokáti, súdy, notári, exekútori,  Slovenská pošta, a.s.; osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov;

doba uchovávania: počas trvania zmluvného vzťahu a 10 rokov po jeho skončení;

poučenie: poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy, neposkytnutie osobných údajov bude mať za následok nemožnosť uzatvoriť predmetnú zmluvu, a teda nebude možný výkon práv a povinností zo zmluvy vyplývajúcich; 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 • spracúvanie osobných údajov na účely riadenia projektov

právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zmluvy, ktorej zmluvnou stranou je dotknutá osoba, alebo aby sa na základe žiadosti dotknutej osoby vykonali opatrenia pred uzatvorením zmluvy (čl. 6 ods. 1 písm. b) Nariadenia GDPR);

príjemcovia / kategórie príjemcov: osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov

doba uchovávania: 10 rokov;

poučenie: poskytnutie osobných údajov je požiadavkou nevyhnutnou na uzatvorenie zmluvy, neposkytnutie osobných údajov bude mať za následok nemožnosť uzatvoriť predmetnú zmluvu, a teda nebude možný výkon práv a povinností zo zmluvy vyplývajúcich; 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo na prenosnosť, právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

V súvislosti so zmluvnými vzťahmi môžu byť osobné údaje dotknutých osôb spracúvané aj na ďalšie účely, a to:

 • spracúvanie osobných údajov na účely evidencie pošty a správy registratúry, a to najmä na účely správy prijatých a odosielaných poštových zásielok a správy zásielok doručených a odoslaných do a z elektronickej schránky;

právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, a to najmä podľa zákona č. 395/2002 Z. z. o archívoch a registratúrach a o doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a zákona č. 305/2013 o e-Governmente;

príjemcovia / kategórie príjemcov: subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona, Slovenská pošta, a.s., doručovateľské a kuriérske spoločnosti, archívne spoločnosti, Štátny archív; Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky;

doba uchovávania: 10 rokov - registratúrny denník, 5 rokov -  preberacie zoznamy spisov odovzdaných do registratúrneho strediska, 5 rokov - evidencia vypožičaných spisov z registratúrneho strediska, 10 rokov - vyraďovacie konanie, 5 rokov - evidencia obehu registratúrnych záznamov a spisov;

poučenie: poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v oblasti správy registratúry;

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 • spracúvanie osobných údajov na účely riadneho vedenia účtovnej evidencie; 

právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve v platnom znení;  

príjemcovia / kategórie príjemcov: orgány verejnej moci podľa osobitných predpisov, daňový úrad, Viera Bellanová;

doba uchovávania: 10 rokov nasledujúcich po roku, ktorého sa týkajú (§ 35 zákona č. 431/2002 Z.z. o účtovníctve);

poučenie: poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v oblasti daní a účtovníctva;

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 • spracúvanie osobných údajov na účely riadneho vedenia daňovej  evidencie;   

právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa v zmysle zákona č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmu a v zmysle zákona č. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom znení;

príjemcovia / kategórie príjemcov: orgány verejnej moci podľa osobitných predpisov, daňový úrad, Viera Bellanová;

doba uchovávania: 10 rokov (§ 69 zák. č. 563/2009 Z.z. o správe daní (Daňový poriadok)) od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať daňové priznanie alebo v ktorom bol daňový subjekt povinný daň zaplatiť bez povinnosti podať daňové priznanie alebo v ktorom daňovému subjektu vznikol nárok na uplatnenie sumy podľa osobitných predpisov (§ 69 zák. 563/2009 Z.z. o správe dní (Daňový poriadok);

poučenie: poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v oblasti daní a účtovníctva;

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

 • spracúvanie osobných údajov na účely evidencie, vybavovania a likvidácie škodových a poistných udalostí; 

právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočíva v možnosti prevádzkovateľa preukázať vznik poistnej / škodovej udalosti, zdokladovať priebeh ich riešenia a získať tak poistné plnenie; 

príjemcovia / kategórie príjemcov: subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona, poisťovne, polícia, súdy, advokáti;

doba uchovávania: po dobu 10 rokov od ukončenia šetrenia poistnej udalosti; 

poučenie: spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

Špecifické informácie o spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené účely:

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.

Prevádzkovateľ uvádza, že všetky osobné údaje spracúva výlučne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä Nariadením GDPR a Zákonom), pričom zo strany prevádzkovateľa boli prijaté primerané opatrenia technickej, organizačnej a personálnej povahy tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Všetky subjekty, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich povinností sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.

 

Informácia o spracúvaní osobných údajov - kontaktné údaje obchodných partnerov

(podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Všeobecné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov: 

Identifikácia prevádzkovateľa: 

ai crowd, s.r.o., 023 31 Rudina 355, IČO: 45 596 603, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 53234/L (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje: e-mail: ai@aicrowd.eu, telefonický kontakt: 0908 916 014, doručovacia adresa: ai crowd, s.r.o., Vysokoškolákov 6, 010 08 Žilina

Účel spracúvania osobných údajov: 

-    spracúvanie osobných údajov na účely zabezpečenia obchodnej komunikácie (kontaktné údaje zmluvných strán a obchodných partnerov, ktoré sú získané pri výkone predmetu podnikania prevádzkovateľa);   

právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočíva v efektívnej komunikácii so zmluvnými stranami a obchodnými partnermi a v efektívnom výkone podnikateľskej činnosti prevádzkovateľa najmä s ohľadom na prípravu a realizáciu jeho podnikateľských aktivít; 

príjemcovia / kategórie príjemcov: orgány verejnej moci podľa osobitných predpisov, advokáti; osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov;

doba uchovávania: 10 rokov;

poučenie: spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

Špecifické informácie o spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené účely: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Prevádzkovateľ uvádza, že všetky osobné údaje spracúva výlučne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä Nariadením GDPR a Zákonom), pričom zo strany prevádzkovateľa boli prijaté primerané opatrenia technickej, organizačnej a personálnej povahy tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Všetky subjekty, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich povinností sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti. 

Informácia o spracúvaní osobných údajov - škodové a poistné udalosti 

(podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Všeobecné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov: 

Identifikácia prevádzkovateľa: 

ai crowd, s.r.o., 023 31 Rudina 355, IČO: 45 596 603, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 53234/L (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje: e-mail: ai@aicrowd.eu, telefonický kontakt: 0908 916 014, doručovacia adresa: ai crowd, s.r.o., Vysokoškolákov 6, 010 08 Žilina

Účel spracúvania osobných údajov: 

-    spracúvanie osobných údajov na účely evidencie, nahlásenia a následného riešenia škodových a poistných udalostí, ktoré vznikli podnikateľskou činnosťou prevádzkovateľa alebo na majetku prevádzkovateľa v dôsledku činnosti tretích osôb; 

právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočíva v možnosti prevádzkovateľa preukázať vznik poistnej / škodovej udalosti, zdokladovať priebeh ich riešenia a získať tak poistné plnenie; 

príjemcovia / kategórie príjemcov: orgány verejnej moci podľa osobitných predpisov, poisťovne, polícia, súdy, advokáti; osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov;

doba uchovávania: 10 rokov; 

poučenie: spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov;

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby).

Špecifické informácie o spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené účely: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Prevádzkovateľ uvádza, že všetky osobné údaje spracúva výlučne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä Nariadením GDPR a Zákonom), pričom zo strany prevádzkovateľa boli prijaté primerané opatrenia technickej, organizačnej a personálnej povahy tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Všetky subjekty, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich povinností sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti. 

Informácia o spracúvaní osobných údajov - uplatňovanie a bránenie právnych nárokov

(podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Všeobecné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov: 

Identifikácia prevádzkovateľa: 

ai crowd, s.r.o., 023 31 Rudina 355, IČO: 45 596 603, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 53234/L (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje: e-mail: ai@aicrowd.eu, telefonický kontakt: 0908 916 014, doručovacia adresa: ai crowd, s.r.o., Vysokoškolákov 6, 010 08 Žilina

Účel spracúvania osobných údajov: 

-    spracúvanie osobných údajov na účely riešenia sporovej agendy a nesporovej agendy a na uplatňovanie a bránenie právnych nárokov prevádzkovateľa, vrátane mimosúdneho vymáhania právnych nárokov; 

právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. c)  Nariadenia GDPR a v zmysle civilného sporového poriadku, správneho súdneho poriadku, exekučného poriadku a zákona o konkurze a reštrukturalizácii;

v prípade mimosúdneho vymáhania pohľadávok je právnym základom oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočíva v možnosti prevádzkovateľa efektívne mimosúdne vymáhať svoje právne nároky ;  

doba uchovávania: 10 rokov;

príjemcovia / kategórie príjemcov: advokáti,  súdy, exekútori, správcovia konkurzných podstát, účastníci konania, notári, prokuratúra, orgány verejnej moci na základe osobitných predpisov; osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov;

poučenie: v prípade ak je právnym základom spracúvania osobných údajov plnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa, je poskytnutie osobných nevyhnutnou podmienkou na to,  aby prevádzkovateľ mohol splniť požiadavky stanovené platnou legislatívou, a teda dotknutá osoba je povinná predmetné osobné údaje poskytnúť; 

Ak je právnym základom oprávnený záujem prevádzkovateľa, dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby). V prípade spracúvania osobných údajov na právnom základe oprávneného záujmu (mimosúdne vymáhanie pohľadávok) má dotknutá osoba právo namietať. 

Špecifické informácie o spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené účely: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Prevádzkovateľ uvádza, že všetky osobné údaje spracúva výlučne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä Nariadením GDPR a Zákonom), pričom zo strany prevádzkovateľa boli prijaté primerané opatrenia technickej, organizačnej a personálnej povahy tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Všetky subjekty, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich povinností sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti. 

Informácia prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov na účely sieťovej bezpečnosti 

(podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Všeobecné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov: 

Identifikácia prevádzkovateľa a kontaktné údaje: 

ai crowd, s.r.o., 023 31 Rudina 355, IČO: 45 596 603, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 53234/L (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje: e-mail: ai@aicrowd.eu, telefonický kontakt: 0908 916 014, doručovacia adresa: ai crowd, s.r.o., Vysokoškolákov 6, 010 08 Žilina

Účel spracúvania osobných údajov:  

-    spracúvanie osobných údajov na účely zabezpečenia siete a sieťových zariadení; 
             
právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočíva v zaistení bezpečnosti IT prostredia s cieľom chrániť majetok prevádzkovateľa, obchodné tajomstvo a osobné údaje; 
 
príjemcovia: subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona, poisťovne, súdy, polícia, advokáti; osobné údaje spracúvané na tento účel môžu byť poskytnuté na žiadosť oprávnených orgánov štátu alebo inštitúcií, a to pri kontrole, dozornej činnosti alebo na základe žiadosti týchto orgánov, ak to vyplýva z osobitných predpisov;

doba uchovávania: 30 dní; 

poučenie: spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby). 

Špecifické informácie o spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedený účel: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Prevádzkovateľ uvádza, že všetky osobné údaje spracúva výlučne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä Nariadením GDPR a Zákonom), pričom zo strany prevádzkovateľa boli prijaté primerané opatrenia technickej, organizačnej a personálnej povahy tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Všetky subjekty, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich povinností sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti. 

 
 

Informácia prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov na účely vybavovania dopytov a žiadostí dotknutých osôb

(podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Všeobecné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov: 

Kategórie dotknutých osôb: Dotknuté osoby pri uplatňovaní svojich práv

Identifikácia prevádzkovateľa a kontaktné údaje: 

ai crowd, s.r.o., 023 31 Rudina 355, IČO: 45 596 603, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 53234/L (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje: e-mail: ai@aicrowd.eu, telefonický kontakt: 0908 916 014, doručovacia adresa: ai crowd, s.r.o., Vysokoškolákov 6, 010 08 Žilina

Jednotlivé účely spracúvania osobných údajov:  

-    spracúvanie osobných údajov na účely evidencie a vybavovania uplatnených práv dotknutých osôb podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, evidencia uplatnených práv dotknutých osôb podľa Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov; 

právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonnej povinnosti prevádzkovateľa na základe Nariadenia GDPR a zákona č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov;

príjemcovia: subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona, Slovenská pošta;

doba uchovávania: 5 rokov; 

poučenie: poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v oblasti ochrany osobných údajov; 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby). 

Špecifické informácie o spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené účely: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.

Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Prevádzkovateľ uvádza, že všetky osobné údaje spracúva výlučne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä Nariadením GDPR a Zákonom), pričom zo strany prevádzkovateľa boli prijaté primerané opatrenia technickej, organizačnej a personálnej povahy tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Všetky subjekty, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich povinností sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.  
 

Informácia prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov na účely korporátnej agendy 

(podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Všeobecné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov: 

Kategórie dotknutých osôb: spoločníci, konatelia, členovia dozornej rady, zapisovatelia, zodpovední zástupcovia, prokuristi, koneční užívatelia výhod; 

Identifikácia prevádzkovateľa a kontaktné údaje: 

ai crowd, s.r.o., 023 31 Rudina 355, IČO: 45 596 603, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 53234/L (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje: e-mail: ai@aicrowd.eu, telefonický kontakt: 0908 916 014, doručovacia adresa: ai crowd, s.r.o., Vysokoškolákov 6, 010 08 Žilina

Účel spracúvania osobných údajov:  

-    spracúvanie osobných údajov dotknutých osôb na účely vedenia korporátnej agendy (úkony vo vzťahu k obchodnému a živnostenskému registru, zápisy do registra partnerov verejného sektora, konanie valného zhromaždenia, schôdze dozornej rady a pod.); 

právny základ: spracúvanie je nevyhnutné na splnenie zákonných povinností prevádzkovateľa v zmysle osobitných predpisov (Obchodný zákonník, Živnostenský zákon, Zákon o obchodnom registri a pod.);  

príjemcovia: orgány verejnej moci, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona, súdy, advokáti, notári, audítori;

doba uchovávania: osobné údaje sú uchovávané v zmysle osobitných predpisov;

poučenie: poskytnutie osobných údajov je zákonnou požiadavkou, dotknutá osoba je povinná takéto osobné údaje poskytnúť, nakoľko v opačnom prípade nie je možné riadne plnenie povinností prevádzkovateľa vyplývajúce z príslušných všeobecne záväzných právnych predpisov;   

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby). 

Špecifické informácie o spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedený účel:

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Prevádzkovateľ uvádza, že všetky osobné údaje spracúva výlučne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä Nariadením GDPR a Zákonom), pričom zo strany prevádzkovateľa boli prijaté primerané opatrenia technickej, organizačnej a personálnej povahy tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Všetky subjekty, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich povinností sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.  
 

Informácia prevádzkovateľa o spracúvaní osobných údajov na účely vybavovania sťažností a dopytov tretích osôb 

(podľa čl. 13 Nariadenia Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 zo dňa 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a voľnom pohybe takýchto údajov, ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (ďalej len „Nariadenie GDPR“) a v súlade so zákonom č. 18/2018 Z.z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „Zákon“)

Všeobecné informácie týkajúce sa spracúvania osobných údajov: 

Identifikácia prevádzkovateľa a kontaktné údaje: 

ai crowd, s.r.o., 023 31 Rudina 355, IČO: 45 596 603, spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, oddiel: Sro, vložka číslo: 53234/L (ďalej len „prevádzkovateľ“)

Kontaktné údaje: e-mail: ai@aicrowd.eu, telefonický kontakt: 0908 916 014, doručovacia adresa: ai crowd, s.r.o., Vysokoškolákov 6, 010 08 Žilina

Jednotlivé účely spracúvania osobných údajov:  

-    spracúvanie osobných údajov na účely vybavovania sťažností, podnetov, dopytov alebo iných podaní tretích osôb a zákazníkov, a to aj podaných prostredníctvom kontaktného formuláru na webovej stránke;  
              
právny základ: oprávnený záujem prevádzkovateľa podľa čl. 6 ods. 1 písm. f) Nariadenia GDPR – oprávnený záujem spočíva v možnosti efektívne vybavovať podnety a sťažnosti tretích osôb a zlepšovať tak poskytované služby;

príjemcovia:  subjekty, ktorým sú osobné údaje poskytované na základe zákona, advokáti, advokáti, súdy; 

doba uchovávania: po dobu 3 rokov; 

poučenie: spracúvanie osobných údajov sa uskutočňuje na právnom základe oprávneného záujmu  prevádzkovateľa a dotknutá osoba má právo namietať proti spracúvaniu osobných údajov, ktoré sa jej týka. V prípade takéhoto namietania, prevádzkovateľ nesmie ďalej spracúvať osobné údaje, pokiaľ nepreukáže: a) nevyhnutné oprávnené dôvody na spracúvanie, ktoré prevažujú nad záujmami, právami a slobodami dotknutej osoby, alebo b) dôvody na preukazovanie, uplatňovanie alebo obhajovanie právnych nárokov; 

V súvislosti so spracúvaním osobných údajov na vyššie uvedený účel má dotknutá osoba nasledovné práva: právo na prístup, právo na opravu, právo na vymazanie, právo na obmedzenie spracúvania, právo namietať a právo podať sťažnosť dozornému orgánu (podrobnejšie informácie o obsahu jednotlivých práv nájdete v sekcii výkon práv dotknutej osoby). 

Špecifické informácie o spracúvaní osobných údajov na vyššie uvedené účely: 

Prenos osobných údajov do tretej krajiny alebo medzinárodnej organizácie: Nevykonáva sa.

Automatizované rozhodovanie vrátane profilovania: Nevykonáva sa.
Ak sa dotknutá osoba domnieva, že pri spracúvaní jej osobných údajov sa postupuje protiprávne alebo sa domnieva, že došlo k porušeniu niektorých z jej hore uvedených práv, má možnosť obrátiť sa so sťažnosťou na dozorný úrad – Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky, Hraničná 12, 820 07 Bratislava, tel.: +421/2/3231 3214, e-mail: statny.dozor@pdp.gov.sk.
Prevádzkovateľ uvádza, že všetky osobné údaje spracúva výlučne v súlade so všeobecne záväznými právnymi predpismi (najmä Nariadením GDPR a Zákonom), pričom zo strany prevádzkovateľa boli prijaté primerané opatrenia technickej, organizačnej a personálnej povahy tak, aby nebola ohrozená bezpečnosť spracúvaných osobných údajov. Všetky subjekty, ktoré s osobnými údajmi prichádzajú do styku v rámci plnenia svojich povinností sú viazané zákonnou alebo zmluvnou povinnosťou mlčanlivosti.  
 

Táto webová stránka používa súbory cookies. Využívaním cookies nedochádza k spracúvaniu osobných údajov podľa GDPR. Prehliadaním webovej stránky návštevník akceptuje využívanie cookies. Viac informácií o využívaní cookies a možnostiach ich vypnutia nájdete tu.